מאמרים

מקבל פנסיה בגיל פרישה וממשיך לעבוד? המאמר הבא יכול לחסוך לך מס של אלפי שקלים

בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, החל משנת 2012 אפשר להמשיך לעבוד ולקבל פטור על הפנסיה.​רקעעובד שהגיע לגיל פרישה ומקבל פנסיה רשאי לנצל פטור על הקצבה בהתאם לנוסחה שנקבעה (נוסחת הקיזוז). מס הכנסה קבע  סל פטור אחד לפיצויים ולקצבה. לפי הנוסחה משיכת פיצויים פטורים ממס מקטינה את הפטור על הפנסיה ולהיפך. עד שנת 2011 העובד היה חייב במס מלא על הקצבה עד למועד בו ניתן היה להחיל את נוסחת השילוב הישנה (נוסחה שהייתה נהוגה עד 2012), קרי פרישה מוחלטת מעבודה.​כיום עובדים רבים מממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה גם לאחר גיל פרישה ומממשים את זכאותם לקבלת פנסיה. מכיוון שהעובד טרם פרש ממקום העבודה, אין הוא זכאי בשלב זה לפיצויים, אלא רק במועד ניתוק מלא של יחסי עובד מעביד, קרי בפרישה מוחלטת מעבודה. נשאלת השאלה האם עובד שהמשיך לעבוד בגיל פרישה והחל לקבל קצבה זכאי לפטור על הקצבה?​עד שנת 2011 פורש שהגיע לגיל פרישה לא יכל לקבל פטור על הקצבה ובמקביל להמשיך לעבוד. החל משנת 2012 במסגרת תיקון 190 תוקן החוק כך שאפשר כבר בגיל פרישה לקבל פטור על הקצבה ולהמשיך לעבוד, ז"א להחיל את נוסחת הקיזוז וזאת באמצעות טופס 161דהנקרא "בקשה לקבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה" (לפרטים נוספים ראה מאמר באתר). אם כך איך מחשבים את הפטור על הקצבה בגיל הפרישה ללא פיצויים בפועל?לצורך כך צריך לקבוע כמה פיצויים פטורים במועד הפרישה הסופי בכוונתי למשוך, להקטין אותם מסל הפטור במועד החישוב (במועד קבלת הקצבה ) ולקבוע את הפטור על הקצבה. במועד הפרישה הסופי אפשר יהיה למשוך את הפיצויים בפטור בהתאם לסכום שקבענו בפטור ממס.​מתי כדאי לפנות למס הכנסה לצורך ניצול ההטבה?במועד קבלת הקצבה הראשונה שלאחר גיל הפרישה.​המשמעות היא שאפשר בגיל פרישה להמשיך לעבוד, לקבל קצבה ולנצל חלק מסל הפטור לטובת פטור ממס על הקצבה ובנוסף לנצל חלק מסל הפטור לטובת משיכת פיצויים פטורים במועד הפרישה הסופי מעבודה.​באפשרות זו אפשר לחסוך אלפי שקלים בשנה, אך דורשת תכנון נכון ויעיל על ידי איש מקצוע המתמחה במיסוי פרישה, אחרת יכול להיווצר מצב שלא ישולם מס על הפנסיה (או מס חלקי) אך ישולם מס מיותר על הפיצויים ולהיפך, ניצול פטור מיותר על הפיצויים שעלול לגרום לתשלום מס ביתר על הקצבה בכל תקופה הפנסיה!

נקודות זיכוי במשפחה חד הורית​

כאשר התא המשפחתי מורכב משני הורים החיים בנפרד (גרושים או פרודים) ישנה הבחנה בין שני המקרים:הורה שהילד נמצאים בחזקתו - הורה במשפחה חד הורית שמחזיק בילדים זכאי לנקודות זיכוי בדיוק כפי שזכאית אם נשואה. הטבה נוספת - הורה החי בנפרד והילדים בחזקתו יקבל 1 נקודת זיכוי. הורה שהילדים נמצאים בחזקתו - יהיה זכאי לנקודות זיכוי של האב.במידה והאם אינה זכאית לנקודות זיכוי בגין ילדיה כיוון שאינם נמצאים בחזקתה, היא תוכל לקבל רק את נקודות הזיכוי השייכות לאב. הטבה נוספת - הורי החי בנפרד שהילדים לא בחזקתו, יקבל 1 נקודת זיכוי במידב ומשלם דמי מזונות או משתתף בכלכלת ילדין (משמורת משותפת). נקודות זיכוי להורה יחידילד להורה יחיד יקבל נקודות זיכוי כלהלן:נקודות זיכוי רגילות הניתנות לאם בגין ילדיה1 נקודת זיכוי כהורה חד הורי ללא קשר ךמספר הילדים, ובנוסף  

הטבות מס לגמלאים ופורשים

מדוע ציבור הגמלאים והפורשים זכאים להחזרי מס היכולים להגיע לאלפי שקלים בשנה? גמלאים רבים לא מנצלים את הטבות המס הרבות המגיעות להם היכולות להגיע לאלפי שקלים בשנה אחת, להלן פירוט של חלק מהטבות המס המגיעות: החזר מס פטור על פנסיהמי שהגיע לגיל פרישה ומקבל פנסיה זכאי להטבת מס משמעותית של קיטון בהכנסה  לצורך מס מפנסיה בשיעור של 14%-52% מקצבה מזכה ( קצבה מזכה 2020 - 8,510 ש"ח). המשמעות היא חסכון במס של אלפי שקלים בשנה. לצורך קבלת ההטבה נדרש ללכת למס הכנסה ולבצע הליך הנקרא "קבוע זכויות" (ראה מאמר נפרד).  הכנסות ממספר מקורות במקבילחישוב המס הסופי הוא לפי ההכנסות שהצטברו במהלך השנה מכל המקורות כנגד המס ששולם בגינם. גם אם ביצעת תאום מס עדיין  כדאי לבדוק אם הנך זכאי להחזר מס. שילם לב שכדאי לבצע בדיקה טרם הגשת הדוח, כי במידה והגשת דוח למס הכנסה והתברר כי שלמת מס נמוך מדי, תצטרך להשלים את ההפרש. החזרי מס בגיל פרישה בין בני זוגבן זוג לא עובד או ההכנסתו נמוכה -  בן הזוג העובד זכאי להטבת מס של נקודת זיכוי (כ- 2,600 ש"ח בשנה)חישוב מאוחד - במקרים בהם בכנסתו של אחד מבני הזוג נמוכה באמצעות חישוב מאוחד ניתן להגיע להחזר מס של כ - 6,000 ש"ח בשנה. הטבות מס רווחי הון לבני 60 ומעלהרווחי הון  - יחיד מעל גיל 60 אשר הכנסותיו החייבות במס נמוכות מ - 175,000 ש"ח  ושילם מס רווחי הון (לרבות מימוש ניירות ערך ומס שבח) יכול לנצל את מדרגות המס הנמוכות ולהנות ממס רווחי הון מופחת.  מס שבח - בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ניתן להפחית את נטל המס בגין מס שבח ששולם וזאת על ידי  ניכויים מהמס, קיזוז הפסדי הון, פריסת מס שבח לארבע שנים, פיצול מס שבח בן בני זוג ועוד.    החזרי מס בשנת הפרישהשינוי / הפסקת עבודה במהלך השנה - המס משולם חודשי אך מחושב לפי בסיס שנתי בהנחת יסוד שהעובד יעבוד כל השנה. הפסקת עבודה במהלך השנה משנה את ההנחה ויוצרת במקרים רבים החזרי מס.קבלת פנסיה במהלך השנה - בנוסף לאמור בפסקה הקודמת גם קבלת קבלת פנסיה במהלך השנה יוצרת במקרים רבים החזרי מס. משיכת פיצויים במס - גם אם קיבלת פיצויים ושילמת מס רוב הסיכויים שמגיע החזר מס היות וכספי הפיצויים החייבים במס מתווספים למשכורת ומשולם בגינם מס גבוה.  סיבה נוספת שלעיתים יתרת הכספים בקופה גבוה מיתרת הכספים באישור מס. בגין ההפרש משולם מס מירבי, שבגינו ניתן לקבל החזר מס.פריסת פיצויים - במועד הפריסה נקבע סכום המקדמה והמס המשולם לאורך תקופת הפריסה. המס נקבע לפי הערכת הכנסות בשנות הפריסה. במקרים רבים המס שאמור להיות משולם גבוה מהמס ששולם בפועל. בגין ההפרש מגיע החזר מס.מענק שנים עודפות - מענק שנים עודפות משולם בקרן פנסיה הותיקות בגין ותק שמעל 35 שנים. המענק מתקבל בתלוש פנסיה הראשון ומנוכה ממנו מס מירבי. מענק זה הוא כמו מענק פרישה רגיל וכל הכללים הרגילים חלים עליו לרבות קבלת פטורים ופריסה.  החזרי מס לאחר שנת הפרישההטבות מס שלא נוצלו ניתן לנצל עד 6 שנים אחורה. במילים אחרות הפסקות עבודה, קבלת פנסיה, משיכת פיצויים חייבים המס, קבלת פנסיה, יציאה לפנסיה, קבלת מענק שנים עודפות, הגעה לגיל פרישה כאשר אחד מבני הזוג לא עובד, תשלום מס שבח, כל אחד מאלה ועוד מזכים בהחזרי מס היכולים להסתכם באלפי שקלים ויותר.   

מיסוי מענק שנים עודפות​

זכויות לפנסיה בקרן פנסיה ותיקה בקרנות הפנסיה הוותיקות צבירת הזכויות לפנסיה הינה לפי 2% לכל שנת עבודה עד צבירה מקסימלית של 70% (הפקדות מעבר ל-35 שנים אינן מקנות זכויות לפנסיה). מהו מענק שנים עודפות?בגין אותן הפקדות מעל ל- 35 שנות עבודה שהעובד אינו צובר בגינן זכויות לפנסיה יקבל העובד פיצוי מענק שנים עודפות. יש לשים לב שמענק שנים עודפות הינו בגין הצבירה העודפת עד הגעה לגיל פרישה (67 גברים 62 נשים). בגין הפקדות שמעבר לגיל פרישה יקבל העמית בחזרה דמי גמולים. כיצד מחושב מענק שנים עודפות? המענק מחושב לפי 6.25% משכר הממוצע לאורך השנים כפול מספר החודשים שנצברו בתקופת העודפת, קרי הפקדות העמית מעבר ל-35 שנים ועד גיל פרישה. מענק שנים עודפות מתקבל בתלוש פנסיה הראשון ומנוכה ממנו מס בשיעור מירבי. מה עוד מקנות הפקדות מעל ל - 35 שנים?כיסוי ביטוחי לקצבת שארים וקצבת נכות עד גיל פרישהאפשרות קבלת פנסיה גבוהה יותר היום והשכר הממוצע נקבע לפי 420 חודשי השכר הגבוהים ביותר.מיסוי מענק שנים עודפות?כאשר העובד מסיים את מקום עבודתו בגיל הפרישה ומתחיל לקבל פנסיהמענק שנים עודפות נחשב כחלק ממענק הפרישה וכל הכללים הרגילים חלים עליו לרבות קבלת פטורים ופריסה.כאשר העובד ממשיך לעבוד באותה מקום עבודה ומתחיל לקבל פנסיה בגיל פרישהבמקרה זה ישנן שתי אפשרויות מיסוי:לשלם מס שולי על המענק במועד קבלתו לפי מדרגות המס של העובד.לדחות את אירוע המס עד הפרישה מעבודה. במקרה זה על על העובד להפקיד בחזרה את המענק שקיבל לקופה ביחד עם המס שנוכה (נדרש לקבל אישור מהקופה). במועד הפרישה הסופי ייחשב מענק שנים עודפות כחלק ממענק הפרישה וכל הכללים הרגילים חלים עליו. יש לשים לב כי במידה והכוונה למשוך את המענק  שנים עודפות בפטור ממס במועד הפרישה הסופי מעבודה, נדרש במועד קבלת הפנסיה ללכת למס הכנסה ולשריין את הזכאות לפטור בהליך הנקרא קבוע זכויות. כספים במסגרת מענק הפרישה באמצעות תכנון מס נכון להפחית משמעותית את המס המשולם בגינם. לצורך כך נדרש לכלול את כל הכספים הרלבנטים לפרישה ולשקלל אותם בתכנון המס לרבות מענק שנים עודפות.  

טופס 161 ד- קבוע זכויות​

 החל משנת 2012 כל מי שמגיע לגיל פרישה, מקבל קצבה ומעוניין בפטור על הקצבה חייב למלא טופס 161ד. מהו טופס 161ד?בתיקון 191 (החל משנת 2012) מס הכנסה קבע פטור אחד בסך של 796,536 ש"ח (במונחי 2020) אותה ניתן לנצל לטובת משיכת פיצויים קצבתיים מקופ"ג ו/או לנצל את הפטור לטובת הפנסיה. על מנת שמס הכנסה יוכל לחשב את הפטור על הקצבה הוא צריך להתחשב בכל הסכומים המשפיעים על הפטור.במילים אחרות טופס 161ד הוא טופס עזר שבו הפורש ממלא את כל הנתונים הנדרשים לפקיד השומה לצורך חישוב הפטור ממס על הקצבה לרבות:פרטי העובד, מועד הפרישה  / קבלת הקצבהמשיכת פיצויים פטורים ו/ או היוונים שבוצעו בכבר המשפיעים על הזכות לפטורמסירת הודעה על המשך עבודה אצל מעסיק גם לאחר גיל פרישה במקביל לקבלת הקצבהזכאות לחישוב פטור בהתאם לנוסחת הקיזוז החלה משנת 2012 לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה או בהתאם לנוסחת השילוב הישנה החלה לפני כן (רלוונטי למי שפרש והחל לקבל קצבה לפני שנת 2012)בנוסף לאמור לעיל יידרש העובד למלא פרטים נוספים וחשובים אשר רצוי שימולאו לאחר שקלול כל הנתונים הרלוונטים לפרישה ונדרש בגינם תכנון מוקדם וזאת לצורך ניצול הטבת המס באופן מירבי והן:משיכה חד פעמית של כספי תגמולים קצבתיים בפטור ממסשריון פטור של משיכת כספי פיצויים למועד סיום העבודה הסופי בפטור ממס (ראה מאמר נפרד)קבלת החלטה כיצד לנצל את הגדלת הפטור הצפוי בשנת 2025 (תוספת של 15% מקצבה מזכה), לטובת קבלת פטור נוסף על הקצבה, או לטובת משיכת כספים קצבתיים בפטור ממס, או לשלב ביניהם מדוע נקרא הטופס קבוע זכויות?מכיוון שלאחר 90 יום ממועד מילוי הטופס לא ניתן לשנות את ההחלטה ולהגדיל בעתיד את הסכום להיוון קצבה בפטור. מילוי טפסים באמצעות איש מקצוע המתמחה במיסוי פרישה יכול לחסוך אלפי שקלים בשנה, וזאת משום שהנתונים שממלאים משפיע על המס שישולם על הפיצויים, על הכספים הקצבתיים וכמובן על שעור הפטור על הפנסיה שהפואש יהיה זכאי לכל אורך תקופת הפנסיה.  כך לדוגמא מילוי לא נכון של הטופס עלול להוביל למצב שבו לא ישולם מס על הפנסיה (או מס חלקי) אך ישולם מס מיותר על הפיצויים ולהיפך, ניצול פטור מיותר על הפיצויים שעלול לגרום לתשלום מס מיותר על הקצבה לאורך כל תקופה הפנסיה!

...
...

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001