03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001

טופס 161 ד- קבוע זכויות​

 

החל משנת 2012 כל מי שמגיע לגיל פרישה, מקבל קצבה ומעוניין בפטור על הקצבה חייב למלא טופס 161ד.

 

מהו טופס 161ד?

בתיקון 191 (החל משנת 2012) מס הכנסה קבע פטור אחד בסך של 796,536 ש"ח (במונחי 2020) אותה ניתן לנצל לטובת משיכת פיצויים קצבתיים מקופ"ג ו/או לנצל את הפטור לטובת הפנסיה. 

על מנת שמס הכנסה יוכל לחשב את הפטור על הקצבה הוא צריך להתחשב בכל הסכומים המשפיעים על הפטור.

במילים אחרות טופס 161ד הוא טופס עזר שבו הפורש ממלא את כל הנתונים הנדרשים לפקיד השומה לצורך חישוב הפטור ממס על הקצבה לרבות:

  • פרטי העובד, מועד הפרישה  / קבלת הקצבה
  • משיכת פיצויים פטורים ו/ או היוונים שבוצעו בכבר המשפיעים על הזכות לפטור
  • מסירת הודעה על המשך עבודה אצל מעסיק גם לאחר גיל פרישה במקביל לקבלת הקצבה
  • זכאות לחישוב פטור בהתאם לנוסחת הקיזוז החלה משנת 2012 לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה או בהתאם לנוסחת השילוב הישנה החלה לפני כן (רלוונטי למי שפרש והחל לקבל קצבה לפני שנת 2012)

בנוסף לאמור לעיל יידרש העובד למלא פרטים נוספים וחשובים אשר רצוי שימולאו לאחר שקלול כל הנתונים הרלוונטים לפרישה ונדרש בגינם תכנון מוקדם וזאת לצורך ניצול הטבת המס באופן מירבי והן:

  • משיכה חד פעמית של כספי תגמולים קצבתיים בפטור ממס
  • שריון פטור של משיכת כספי פיצויים למועד סיום העבודה הסופי בפטור ממס (ראה מאמר נפרד)
  • קבלת החלטה כיצד לנצל את הגדלת הפטור הצפוי בשנת 2025 (תוספת של 15% מקצבה מזכה), לטובת קבלת פטור נוסף על הקצבה, או לטובת משיכת כספים קצבתיים בפטור ממס, או לשלב ביניהם

 

מדוע נקרא הטופס קבוע זכויות?

מכיוון שלאחר 90 יום ממועד מילוי הטופס לא ניתן לשנות את ההחלטה ולהגדיל בעתיד את הסכום להיוון קצבה בפטור.

 

מילוי טפסים באמצעות איש מקצוע המתמחה במיסוי פרישה יכול לחסוך אלפי שקלים בשנה, וזאת משום שהנתונים שממלאים משפיע על המס שישולם על הפיצויים, על הכספים הקצבתיים וכמובן על שעור הפטור על הפנסיה שהפואש יהיה זכאי לכל אורך תקופת הפנסיה. 

 

כך לדוגמא מילוי לא נכון של הטופס עלול להוביל למצב שבו לא ישולם מס על הפנסיה (או מס חלקי) אך ישולם מס מיותר על הפיצויים ולהיפך, ניצול פטור מיותר על הפיצויים שעלול לגרום לתשלום מס מיותר על הקצבה לאורך כל תקופה הפנסיה!