03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001

מיסוי מענק שנים עודפות​

זכויות לפנסיה בקרן פנסיה ותיקה

 

בקרנות הפנסיה הוותיקות צבירת הזכויות לפנסיה הינה לפי 2% לכל שנת עבודה עד צבירה מקסימלית של 70% (הפקדות מעבר ל-35 שנים אינן מקנות זכויות לפנסיה).

 

מהו מענק שנים עודפות?

בגין אותן הפקדות מעל ל- 35 שנות עבודה שהעובד אינו צובר בגינן זכויות לפנסיה יקבל העובד פיצוי מענק שנים עודפות. יש לשים לב שמענק שנים עודפות הינו בגין הצבירה העודפת עד הגעה לגיל פרישה (67 גברים 62 נשים). בגין הפקדות שמעבר לגיל פרישה יקבל העמית בחזרה דמי גמולים.

 

כיצד מחושב מענק שנים עודפות? 

המענק מחושב לפי 6.25% משכר הממוצע לאורך השנים כפול מספר החודשים שנצברו בתקופת העודפת, קרי הפקדות העמית מעבר ל-35 שנים ועד גיל פרישה. מענק שנים עודפות מתקבל בתלוש פנסיה הראשון ומנוכה ממנו מס בשיעור מירבי.

 

מה עוד מקנות הפקדות מעל ל - 35 שנים?

  • כיסוי ביטוחי לקצבת שארים וקצבת נכות עד גיל פרישה
  • אפשרות קבלת פנסיה גבוהה יותר היום והשכר הממוצע נקבע לפי 420 חודשי השכר הגבוהים ביותר.

מיסוי מענק שנים עודפות?

כאשר העובד מסיים את מקום עבודתו בגיל הפרישה ומתחיל לקבל פנסיה

מענק שנים עודפות נחשב כחלק ממענק הפרישה וכל הכללים הרגילים חלים עליו לרבות קבלת פטורים ופריסה.

כאשר העובד ממשיך לעבוד באותה מקום עבודה ומתחיל לקבל פנסיה בגיל פרישה

במקרה זה ישנן שתי אפשרויות מיסוי:

  • לשלם מס שולי על המענק במועד קבלתו לפי מדרגות המס של העובד.
  • לדחות את אירוע המס עד הפרישה מעבודה. במקרה זה על על העובד להפקיד בחזרה את המענק שקיבל לקופה ביחד עם המס שנוכה (נדרש לקבל אישור מהקופה). במועד הפרישה הסופי ייחשב מענק שנים עודפות כחלק ממענק הפרישה וכל הכללים הרגילים חלים עליו. יש לשים לב כי במידה והכוונה למשוך את המענק  שנים עודפות בפטור ממס במועד הפרישה הסופי מעבודה, נדרש במועד קבלת הפנסיה ללכת למס הכנסה ולשריין את הזכאות לפטור בהליך הנקרא קבוע זכויות.

 

כספים במסגרת מענק הפרישה באמצעות תכנון מס נכון להפחית משמעותית את המס המשולם בגינם. לצורך כך נדרש לכלול את כל הכספים הרלבנטים לפרישה ולשקלל אותם בתכנון המס לרבות מענק שנים עודפות.