03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001

הטבות מס לגמלאים ופורשים

מדוע ציבור הגמלאים והפורשים זכאים להחזרי מס היכולים להגיע לאלפי שקלים בשנה?

 

גמלאים רבים לא מנצלים את הטבות המס הרבות המגיעות להם היכולות להגיע לאלפי שקלים בשנה אחת, להלן פירוט של חלק מהטבות המס המגיעות:

 

החזר מס פטור על פנסיה

מי שהגיע לגיל פרישה ומקבל פנסיה זכאי להטבת מס משמעותית של קיטון בהכנסה  לצורך מס מפנסיה בשיעור של 14%-52% מקצבה מזכה ( קצבה מזכה 2020 - 8,510 ש"ח). המשמעות היא חסכון במס של אלפי שקלים בשנה. לצורך קבלת ההטבה נדרש ללכת למס הכנסה ולבצע הליך הנקרא "קבוע זכויות" (ראה מאמר נפרד). 

 

הכנסות ממספר מקורות במקביל

חישוב המס הסופי הוא לפי ההכנסות שהצטברו במהלך השנה מכל המקורות כנגד המס ששולם בגינם. גם אם ביצעת תאום מס עדיין  כדאי לבדוק אם הנך זכאי להחזר מס. שילם לב שכדאי לבצע בדיקה טרם הגשת הדוח, כי במידה והגשת דוח למס הכנסה והתברר כי שלמת מס נמוך מדי, תצטרך להשלים את ההפרש.

 

החזרי מס בגיל פרישה בין בני זוג

  • בן זוג לא עובד או ההכנסתו נמוכה -  בן הזוג העובד זכאי להטבת מס של נקודת זיכוי (כ- 2,600 ש"ח בשנה)
  • חישוב מאוחד - במקרים בהם בכנסתו של אחד מבני הזוג נמוכה באמצעות חישוב מאוחד ניתן להגיע להחזר מס של כ - 6,000 ש"ח בשנה.

 

הטבות מס רווחי הון לבני 60 ומעלה

  • רווחי הון  - יחיד מעל גיל 60 אשר הכנסותיו החייבות במס נמוכות מ - 175,000 ש"ח  ושילם מס רווחי הון (לרבות מימוש ניירות ערך ומס שבח) יכול לנצל את מדרגות המס הנמוכות ולהנות ממס רווחי הון מופחת.  
  • מס שבח - בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ניתן להפחית את נטל המס בגין מס שבח ששולם וזאת על ידי  ניכויים מהמס, קיזוז הפסדי הון, פריסת מס שבח לארבע שנים, פיצול מס שבח בן בני זוג ועוד. 
  

 החזרי מס בשנת הפרישה

  • שינוי / הפסקת עבודה במהלך השנה - המס משולם חודשי אך מחושב לפי בסיס שנתי בהנחת יסוד שהעובד יעבוד כל השנה. הפסקת עבודה במהלך השנה משנה את ההנחה ויוצרת במקרים רבים החזרי מס.
  • קבלת פנסיה במהלך השנה - בנוסף לאמור בפסקה הקודמת גם קבלת קבלת פנסיה במהלך השנה יוצרת במקרים רבים החזרי מס. 
  • משיכת פיצויים במס - גם אם קיבלת פיצויים ושילמת מס רוב הסיכויים שמגיע החזר מס היות וכספי הפיצויים החייבים במס מתווספים למשכורת ומשולם בגינם מס גבוה.  סיבה נוספת שלעיתים יתרת הכספים בקופה גבוה מיתרת הכספים באישור מס. בגין ההפרש משולם מס מירבי, שבגינו ניתן לקבל החזר מס.
  • פריסת פיצויים - במועד הפריסה נקבע סכום המקדמה והמס המשולם לאורך תקופת הפריסה. המס נקבע לפי הערכת הכנסות בשנות הפריסה. במקרים רבים המס שאמור להיות משולם גבוה מהמס ששולם בפועל. בגין ההפרש מגיע החזר מס.
  • מענק שנים עודפות - מענק שנים עודפות משולם בקרן פנסיה הותיקות בגין ותק שמעל 35 שנים. המענק מתקבל בתלוש פנסיה הראשון ומנוכה ממנו מס מירבי. מענק זה הוא כמו מענק פרישה רגיל וכל הכללים הרגילים חלים עליו לרבות קבלת פטורים ופריסה. 

 

החזרי מס לאחר שנת הפרישה

הטבות מס שלא נוצלו ניתן לנצל עד 6 שנים אחורה. במילים אחרות הפסקות עבודה, קבלת פנסיה, משיכת פיצויים חייבים המס, קבלת פנסיה, יציאה לפנסיה, קבלת מענק שנים עודפות, הגעה לגיל פרישה כאשר אחד מבני הזוג לא עובד, תשלום מס שבח, כל אחד מאלה ועוד מזכים בהחזרי מס היכולים להסתכם באלפי שקלים ויותר.