פטור לנכה​

עיוור, נכה 100% או נכה 90% באיברים שונים כתוצאה מצירופי נכויות (לפי חישוב מיוחד) יהיו זכאים לפטור ממס הכנסה כמפורט להלן:

 

פטור מהכנסותיהם מיגיעה אישית:

  • מי שנקבע לו תקופת נכות לתקופה של פחות מ- 185 יום, לא זכאי לפטור.
  • מי שנקבעה לו תקופת נכות שבין 185 ל-364 ימים, יקבל פטור חד פעמי בגובה 72,960 ש"ח (במונחי 2016) אותם יוכל לנצל כנגד הכנסותיו בתקופת הנכות (אם תקופת הנכות שנקבעה חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על גובה הפטור).
  • מי שנקבע לו תקופה נכות של מעל שנה יקבל פטור מתחדש מדי שנה על הכנסותיו מיגיעה אישית עד לסכום של 608,400 ש"ח (במונחי 2016) לשנה, אותו יוכל לנצל כנגד הכנסותיו בתקופת הנכות.
  • כאשר קיימת נכות בחלק מהשנה הפטור יחושב באופן חלקי (ראה דוגמאות).

פטור מהכנסותיהם שלא מיגיעה אישית:

  • על הכנסות פאסיביות יש פטור שנתי של 72,960 ש"ח, אך מקוזז מזה סכומי הפטור שנוצל על הכנסה מיגיעה אישית. קרי אם לא הייתה לו כלל הכנסה מיגיעה אישית או ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ 72,960 ש"ח, יהיה זכאי לפטור בגין ההכנסות מכל המקורות עד לגובה 72,960 ש"ח.
  • פטור על הכנסות מריבית המשולמת על כספים שהופקדו בפקדון, בתוכנית חסכון או בקופת גמל, בתנאי שמקור הכספים הוא כספי פיצויים על נזקי גוף וזאת עד לגובה של 300,000 ש"ח (במונחי 2016).

 

דוגמא 1:

אדם השתכר בשנת 2016 סך של 180,000 ש"ח. ב- 15/8/2016 נפגע בתאונת דרכים ונקבעה דרגת נכות 100% לתקופה של  9 חודשים.

מה תהיה הכנסתו החייבת בשנת 2016?

סה"כ תקופת נכות ב- 2016 (מה 15/8/2016 ועד 31/12/2016 – סה"כ 138 יום).

הכנסה חייבת                                       180,000 ש"ח

הכנסה בתקופת הנכות                      68,055 ש"ח (180,000*138/365)   

גובה הפטור המירבי                            72,960 (תקופת נכות בין 185 ל- 365 ימים)

סה"כ תקרת הפטור                            68,055 ש"ח (min(72,980,68,055

סה"כ הכנסה חייבת                            111,945 ש"ח (68,055-180,000)

מה גובה הפטור שיוכל לנצל בשנת 2017?

נוצל פטור בסך                                    68,055 ש"ח

פטור לניצול בשנת 2017                   4,925 ש"ח (72,980-68,055)

דוגמא 2:

אדם השתכר בשנת 2016 סך של 180,000 ש"ח. ב- 15/8/2016 נפגע בתאונת דרכים ונקבעה דרגת נכות 100% לצמיתות.

מה תהיה הכנסתו החייבת בשנת 2016?

הכנסה חייבת                                        180,000 ש"ח

גובה הפטור המירבי                             608,400 ש"ח (תקופת נכות לצמיתות)

סה"כ תקרת פטור                                180,000 ש"ח (min(180,000,608,400

סה"כ פטור                                            68,055 ש"ח (180,000*138/365)   

סה"כ הכנסה חייבת                             111,945 ש"ח (180,000-68,055)

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001