נקודות זיכוי לגרוש המשלם מזונות​

ככלל על רווחים מפעילות בשוק ההון במשלמים מס רווחי הון בשיעור של 25% (במונחי 2016). הבנקים מנכים את המס אוטומטית מהרווחים הריאליים במועד המימוש. כך לדוגמא אם הרווחת  50,000 ש"ח שילמת מס בסך של 12,500 ש"ח.

קיזוז הפסדים בשוק ההון 

הפסדים ממימוש ניירות ערך שנוצרו קודם לרווחים מניירות ערך שמומשו באותה שנה מקוזזים תחילה מאותן רווחים. כך לדוגמא אם הפסדת במהלך השה סך של 60,000 ש"ח, ולאחר מכן הרווחת סך 70,000 ש"ח, בגין רווחי הון בסך 10,000 ש"ח ישולם מס של 2,500 ש"ח.

באילו מקרים לא מקוזזים הפסדים בשוק ההון אוטומטית

  • רווחים מניירות ערך ששולם בגינן מס לא משולמים חזרה על חשבון הפסדים שנוצרו בהמשך השנה. בדוגמא הקודמת אילו הרווח היה נוצר לפני ההפסד, למרות שבשנת המס נוצר הפסד של 10,000 ש"ח, בפועל שולם עודף מס של 12,500 ש"ח (מס ששולם בגין הרווחים לפני ההפסדים שנוצרו בהמשך) אשר ניתן יהיה לדרוש חזרה באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה. 
  • פעילות בניירות ערך המתנהלת ביותר מבנק אחד.
  • פעילות בניירות ערך המתנהלת ביותר מחשבון אחד, אפילו אם מדובר באותו סניף.

 

סיבות נוספות להחזר מס

  • ניתן לנצל את הוראות פקודת מס הכנסה ולבצע קיזוז הפסדים שונה מהקיזוז שביצע הבנק באופן מיטיב יותר ובכך לחסוך מס.
  • ניתן לקזז רווחים מניירות ערך כנגד הפסדים מניירות ערך משנים קודמות. לצורך הכרה בהפסד לצרכי מס וקיזוזם בשנים הבאות כנגד רווחים נדרש להגיש דוחות למס הכנסה באופן רציף להעברת ההפסד משנה לשנה עד לקיזוזו במלואו.

 

הטבות מס לבני 60 ומעלה בשוק ההון

יחיד מעל גיל 60 אשר אינו מנצל את את מדרגות המס הנמוכות להן הוא זכאי ושילם מס רווחי הון לרבות מימוש מניירות ערך (ומס שבח מקרקעין) יכול להפחית את המס על הרווחים כאשר:

  • אין לו הכנסות אחרות החייבות במס, או;
  • סך הכנסותיו האחרות החייבות במס אינן מגיעות לכדי 166,320 ש"ח (במונחי 2016)

החזרי מס ניתן לדרוש עד שש שנים אחורה מתום שנת המס בקשה להחזר מס וזאת על ידי הגשת דוחות למס הכנסה. 

קיזוז הפסדים לרבות קיזוז הפסדים בשוק ההון

הפסד הון שוטף

הפסד הון שוטף ניתן לקזז כנגד רווח הון, שבח מקרקעין, וכנגד רווח הון מניירות ערך סחירים.

הפסדי הון שוטף מניירות ערך

הפסדי הון מניירות ערך שנוצר השנה ניתן לקזז בנוסף לאמור לעיל גם כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך וכנגד הכנסה מריבית או דיבידנד מניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%. 

הערה - הוצאות מניירות ערך שלא קוזז בשנת המס, ייחשבו כהפסד הון מניירות ערך.

הפסדי הון מועבר 

הפסד הון מועבר ניתן לקזז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין.

הפסדי הון מועבר מניירות ערך שנוצר לאחר 31.12.2005

הפסדים אלו ניתן לקזז כנגד כל רווח הון כאמור (לרבות מניירות ערך סחירים), אך לא כנגד ריבית ודיבידנד.

הפסדי הון מניירות ערך שנוצרו עד ליום 31.12.2005.

הפסדים אלו ניתן לקזז בשנת המס רק כנגד רווח הון מניירות ערך או כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20%.

הפסדי הון מחו"ל

הפסד הון מחוץ לארץ יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לארץ ורק לאחר מכן יקוזז כנגד רווח הון בארץ. אותם כללי קיזוז יחולו על הפסדים מועברים חוץ לארץ.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001