חרטה מרצף קצבה​

מהו רצף קצבה?

רצף קצבה היו השארת כספיי פיצויים קצבתיים שנצברו בקופות גמל לקצבה למטרת קצבה בעתיד (פנסיה חודשית). בדרך זו העובד דוחה את התחשבנות המס עד למועד הפרישה, משמע במקום לשלם מס על מענק הפרישה במועד הפרישה, בגיל הפרישה קופת הפנסיה תתרגם את הכסף לפנסיה חודשית, ומהפנסיה עצמה ישולם המס (לפי מדרגות מס).

מהו חרטה מרצף קצבה?

עובד שבחר ברצף קצבה יכול לחזור בו מבחירתו בכל עת ולמשוך את הכספים במזומן. לצורך כך עליו להודיע לפקיד השומה לצורך התחשבנות מס.

דגשים לחישוב המס בחרטה מקצבה

  • ההתייחסות היא כאילו הפרישה מתבצעת בשנת החרטה, ועל כן לצורך ההתחשבנות:
  • סך הפיצויים הוא הסכום שהצטבר בקופות (כולל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים).
  • תקרת הפטור היא התקרת בשנת החרטה (12,320 במונחי 2016).
  • לא ניתן להתחרט רק על חלק מכספיי הפיצויים.​

לצורך חישוב הפטור ייתכנו מספר מצבים:

  • במידה והעובד לא ניצל את הפטור בפרישה הוא יהיה זכאי לפטור לפי התקרה (12,230 לכל שנת עבודה), והיתרה תהיה חייבת במס לפי המס השולי.
  • במידה והעובד ניצל חלק מהפטור בפרישה יחושב הפטור לפי חלק היחסי (שיטת המיצוי), והיתרה תהיה חייבת במס שולי בשנת החרטה
  • במידה והעובד ניצל את כל הפטור בפרישה ישולם מס על כל המענק בשנת החרטה.

ניתן לבצע פריסה בגין החלק החייב, אולם ייתכנו 2 מצבים:

  • במידה ובוצעה פריסה בפרישה, ניתן יהיה לפרוס קדימה ליתרת השנים שנותרו מהפריסה שבוצעה.
  • במידה ולא בוצעה פריסה בפרישה ניתן יהיה לבצע פריסה קדימה לשנים שבהן ניתן היה לבצע פרישה במועד הפרישה, כל עוד לא חלפו 6 שנים משנת הפרישה.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001